OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne Warunki Sprzedaży

Zasady i ogólne warunki sprzedaży, poniżej opisane (zwane dalej „Z&W") mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży między Guess Europe SAGL, spółką zarejestrowaną i podlegającą prawom Konfederacji Szwajcarskiej, z główną siedzibą prowadzenia działalności w Strada Regina, 44 - 6934 Bioggio - Szwajcaria (dalej zwaną: "GUESS") IDI numer CHE113.255.366IVA, która zarządza tą stroną internetową i danymi Klienta, którego miejsce zamieszkania może znajdować się w jakimkolwiek kraju, w którym ta strona jest lub będzie aktywna (dalej zwanym "Klientem").

Klient powinien dokładnie przeczytać i zapoznać się z niniejszymi Z&W przed złożeniem zamówienia na tej stronie jako, że od momentu zamówienia zakupu artykułów dokonanego na tej stronie internetowej podlega ono wytycznym Z&W. Klient, akceptując Z&W, zgadza się i oświadcza, że jest konsumentem i że zakupuje artykuły GUESS wyłącznie do użytku osobistego, a nie w celu odsprzedaży w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej jakiegokolwiek rodzaju. W celu ochrony swoich uzasadnionych praw i interesów dotyczących znaków fabrycznych i związanych z konsolidacją GUESS, firma zachowuje prawo i swobodę w ramach zmniejszenia ilość artykułów GUESS możliwych do zakupienia na tej stronie internetowej.

 
Zasady i Warunki

1. Zamówienia złożone przez Klienta są wiążące z GUESS tylko po akceptacji ze strony GUESS i dodatkowym potwierdzeniu, które GUESS wyśle do Ciebie e-mailem. GUESS może według własnego uznania odmówić realizacji zamówienia lub zaakceptować w całości lub po części jakiekolwiek zmiany żądane przez Klienta, pod warunkiem, że niniejsze wnioski zostaną przesłane do GUESS przed wysłaniem wybranych artykułów.

2. Jeżeli jeden lub więcej artykułów w zamówieniu Klienta nie jest dostępny (nie tylko tymczasowo), GUESS nie ma obowiązku jego dostarczania; ewentualnie GUESS poinformuje Klienta o niedostępności zamówionego artykułu i zwróci ewentualną kwotę z tym związaną już otrzymaną w ramach zapłaty jako cenę omawianego artykułu.

3. Umowę sprzedaży pomiędzy GUESS, a Klientem uznaje się za sfinalizowaną potwierdzeniem pisemnym zamówienia, które powinno być wysłane do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej przez GUESS.

4. Ceny artykułów będą rozliczane w euro, za wyjątkiem zamówień wykonanych z Wielkiej Brytanii, które będą w funtach (GBP), ze Szwajcarii, które będą we frankach (CHF), z Polski w złotych (PLN) i z Rosji w rublach (RUB). GUESS dołoży wszelkich starań, aby ceny podane na stronie internetowej były zawsze prawidłowe i aktualne. Koszty wysyłki i doręczenia będą pobierana do klienta w momencie zamówienia artykułu, według obowiązujących stawek przewozowych podanych w odpowiednim dziale strony internetowej.

5. Dostawa zakupionych artykułów przez Klienta zostanie zrealizowana na wskazany adres dostawy, który musi koniecznie znajdować się w kraju wysyłki wybranym w momencie dostępu do tej strony. Koszty wysyłki i czas dostawy mogą się różnić w zależności od kraju, z maksymalnym okresem dostawy trzydziestu (30) dni, w przypadku, gdy dostawa będzie opóźniona z przyczyn niezależnych od GUESS, klient zostanie powiadomiony o nowym terminie dostawy.

6. Klient dokonuje płatności kartą kredytową w momencie zamówienia lub za pomocą innych sposobów opisanych w odpowiednim dziale strony internetowej.

7. GUESS ma prawo, według własnego uznania, do odmowy, zawieszenia lub anulowania dostawy lub wykonania jakiegokolwiek zobowiązania, które wynikają z umowy sprzedaży zawartej z Klientem w przypadku istotnych naruszeń obowiązków przez Klienta, a wynikających z poprzednich umów sprzedaży lub tych w toku zawieranych z GUESS.

8. Klient może zwrócić zakupione artykuły na www.guess.eu,bez naliczenia jakiejkolwiek kary, w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Klienta niniejszych artykułów. Koszty zwrotne będą ponoszone przez GUESS.
Więcej informacji na temat procesu zwrotu można uzyskać odwiedzając dział wymiany i zwroty na stronie internetowej.
Prawo do dokonania zwrotu przez Klienta będzie uważane za wykonane prawidłowo, jeśli zostaną spełnione następujące warunki, w tym:
• artykuły, które będą do zwrotu, nie mogą być używane, zużyte, wyprane i uszkodzone;
• etykieta produktu będzie nadal dołączona do artykułu z plombą zabezpieczającą;
• artykuły muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu (lub podobnym), z ewentualnymi akcesoriami lub instrukcjami użytkowania;

Akrykuły muszą być wysyłane do GUESS, przy XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza - ITALIA w formie jednej przesyłki za pośrednictwem kuriera w ciągu czternastu dni (14) kalendarzowych od otrzymania towaru przez Klienta. Po oddaniu towaru firmie GUESS, umowa sprzedaży zostanie uznane za anulowaną i wszystkie inne zobowiązania, prawa lub roszczenia również wygasają, z zastrzeżeniem jednak, że jeśli artykuły poddane zwrotowi do GUESS są uszkodzone, firmie GUESS pozostanie prawo do zatrzymania płatności artykułów już dokonanych przez Klienta, ponownie odsyłając mu oddane artykuły.

Po otrzymaniu zwrotu, GUESS sprawdza zgodność z powyższą procedurą i czy spełnienia wszystkie ustalone warunki. Jak tylko zostanie potwierdzone, że wymogi zostały spełnione, GUESS wysyła Klientowi wiadomość pocztą elektroniczną potwierdzając przyjęcie zwrotu i wysyłając do banku lub Paypal, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu, potwierdzenie do przystąpienia do zwrotu kosztów. Czas oddania należnej kwoty zależy od banku Klienta lub od PayPal i nie jest on w żaden sposób kontrolowany przez GUESS. Zwrot należnych kosztów zostanie dokonany wyłącznie na rzecz Klienta, który dokonał płatności.

W przypadku, gdy nie zostaną spełnione powyższe warunki, Klient nie będzie miał prawa do zwrotu kwoty zapłaconej GUESS; jednak Klient będzie miał prawo, na własny koszt i ryzyko, do ponownego poproszenia o wysłanie mu artykułu, pamiętając,że jeśli Klient nie zażąda odesłania artykułu, GUESS będzie miała prawo do zatrzymania go wraz z kwotą otrzymaną w wyniku transakcji.

9. Za wyjątkiem przypadków określonych w poniższym punkcie 10, Klient ma prawo do gwarancji obejmującej wady zakupionych artykułów na www.guess.eu przez 2 (dwa) lat od daty dostawy, pod warunkiem, że wada zostanie zgłoszona GUESS w terminie 2 (dwóch ) miesięcy od momentu jej rozpoznania. Wszelkie wnioski otrzymane po tym terminie nie będą mogły być wzięte pod uwagę.

Więcej informacj na temat procedury zwrotu znajdziecie w dziale wymiany i zwroty na strony internetowej.

Po otrzymaniu wadliwego artykułu i ustaleniu, że artykuł nie spełnia standardów jakości, GUESS wysyła do Klienta wiadomość pocztą elektroniczną, w której potwierdza przyjęcie uznania wadliwego artykułu, wysyłając również do banku lub do Paypal, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu, potwierdzenie zwrotu kosztów. Czas oddania należnej kwoty zależy od banku Klienta lub od PayPal i nie jest on w żaden sposób kontrolowany przez GUESS. Zwrot należnych kosztów zostanie dokonany wyłącznie na rzecz Klienta, który dokonał płatności.

10. INFORMACJE I MATERIAŁY ZAWARTE NA TEJ STRONIE SĄ „AS IS", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH. www.guess.eu NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJE HANDLOWE LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, W ZAKRESIE W JAKIM JEST TO DOZWOLONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

11. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Z&W zostanie uznane za nieważne, podlega unieważnieniu, jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, to nie spowoduje to całkowitej nieskuteczności Z&W. Postanowienie/a nieskuteczne zostanie/ą wymienione na inną/e normę/y ważną/e, w której/ch uwzględni się owe zamiary i treści, w zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Niniejsze Z&W podlegają prawu szwajcarskiemu. Ewentualne spory mogące wyniknąć podlegać będą wyłącznej jurysdykcji właściwego Sądu miasta Lugano (Szwajcaria).

N.d.T.: “As is” è un termine legale intraducibile che viene utilizzato per escludere determinate garanzie implicite nella vendita di un prodotto.

Ogólne Warunki Sprzedaży

Zasady i ogólne warunki sprzedaży, poniżej opisane (zwane dalej „Z&W") mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży między Guess Europe SAGL, spółką zarejestrowaną i podlegającą prawom Konfederacji Szwajcarskiej, z główną siedzibą prowadzenia działalności w Strada Regina, 44 - 6934 Bioggio - Szwajcaria (dalej zwaną: "GUESS") IDI numer CHE113.255.366IVA, która zarządza tą stroną internetową i danymi Klienta, którego miejsce zamieszkania może znajdować się w jakimkolwiek kraju, w którym ta strona jest lub będzie aktywna (dalej zwanym "Klientem").

Klient powinien dokładnie przeczytać i zapoznać się z niniejszymi Z&W przed złożeniem zamówienia na tej stronie jako, że od momentu zamówienia zakupu artykułów dokonanego na tej stronie internetowej podlega ono wytycznym Z&W. Klient, akceptując Z&W, zgadza się i oświadcza, że jest konsumentem i że zakupuje artykuły GUESS wyłącznie do użytku osobistego, a nie w celu odsprzedaży w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej jakiegokolwiek rodzaju. W celu ochrony swoich uzasadnionych praw i interesów dotyczących znaków fabrycznych i związanych z konsolidacją GUESS, firma zachowuje prawo i swobodę w ramach zmniejszenia ilość artykułów GUESS możliwych do zakupienia na tej stronie internetowej.

 
Zasady i Warunki

1. Zamówienia złożone przez Klienta są wiążące z GUESS tylko po akceptacji ze strony GUESS i dodatkowym potwierdzeniu, które GUESS wyśle do Ciebie e-mailem. GUESS może według własnego uznania odmówić realizacji zamówienia lub zaakceptować w całości lub po części jakiekolwiek zmiany żądane przez Klienta, pod warunkiem, że niniejsze wnioski zostaną przesłane do GUESS przed wysłaniem wybranych artykułów.

2. Jeżeli jeden lub więcej artykułów w zamówieniu Klienta nie jest dostępny (nie tylko tymczasowo), GUESS nie ma obowiązku jego dostarczania; ewentualnie GUESS poinformuje Klienta o niedostępności zamówionego artykułu i zwróci ewentualną kwotę z tym związaną już otrzymaną w ramach zapłaty jako cenę omawianego artykułu.

3. Umowę sprzedaży pomiędzy GUESS, a Klientem uznaje się za sfinalizowaną potwierdzeniem pisemnym zamówienia, które powinno być wysłane do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej przez GUESS.

4. Ceny artykułów będą rozliczane w euro, za wyjątkiem zamówień wykonanych z Wielkiej Brytanii, które będą w funtach (GBP), ze Szwajcarii, które będą we frankach (CHF), z Polski w złotych (PLN) i z Rosji w rublach (RUB). GUESS dołoży wszelkich starań, aby ceny podane na stronie internetowej były zawsze prawidłowe i aktualne. Koszty wysyłki i doręczenia będą pobierana do klienta w momencie zamówienia artykułu, według obowiązujących stawek przewozowych podanych w odpowiednim dziale strony internetowej.

5. Dostawa zakupionych artykułów przez Klienta zostanie zrealizowana na wskazany adresu dostawy. Koszty wysyłki i czas dostawy mogą się różnić w zależności od kraju, z maksymalnym okresem dostawy trzydziestu (30) dni, w przypadku, gdy dostawa będzie opóźniona z przyczyn nie dotyczących GUESS, klient zostanie powiadomiony o nowym terminie dostawy.

6. Klient dokonuje płatności kartą kredytową w momencie zamówienia lub za pomocą innych sposobów opisanych w odpowiednim dziale strony internetowej.

7. GUESS ma prawo, według własnego uznania, do odmowy, zawieszenia lub anulowania dostawy lub wykonania jakiegokolwiek zobowiązania, które wynikają z umowy sprzedaży zawartej z Klientem w przypadku istotnych naruszeń obowiązków przez Klienta, a wynikających z poprzednich umów sprzedaży lub tych w toku zawieranych z GUESS.

8. Klient może zwrócić zakupione artykuły na www.guess.eu,bez naliczenia jakiejkolwiek kary, w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Klienta niniejszych artykułów. Koszty zwrotne będą ponoszone przez GUESS.
Więcej informacji na temat procesu zwrotu można uzyskać odwiedzając dział wymiany i zwroty na stronie internetowej.
Prawo do dokonania zwrotu przez Klienta będzie uważane za wykonane prawidłowo, jeśli zostaną spełnione następujące warunki, w tym:
• artykuły, które będą do zwrotu, nie mogą być używane, zużyte, wyprane i uszkodzone;
• etykieta produktu będzie nadal dołączona do artykułu z plombą zabezpieczającą;
• artykuły muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu (lub podobnym), z ewentualnymi akcesoriami lub instrukcjami użytkowania;

Akrykuły muszą być wysyłane do GUESS, przy XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza - ITALIA w formie jednej przesyłki za pośrednictwem kuriera w ciągu czternastu dni (14) kalendarzowych od otrzymania towaru przez Klienta. Po oddaniu towaru firmie GUESS, umowa sprzedaży zostanie uznane za anulowaną i wszystkie inne zobowiązania, prawa lub roszczenia również wygasają, z zastrzeżeniem jednak, że jeśli artykuły poddane zwrotowi do GUESS są uszkodzone, firmie GUESS pozostanie prawo do zatrzymania płatności artykułów już dokonanych przez Klienta, ponownie odsyłając mu oddane artykuły.

Po otrzymaniu zwrotu, GUESS sprawdza zgodność z powyższą procedurą i czy spełnienia wszystkie ustalone warunki. Jak tylko zostanie potwierdzone, że wymogi zostały spełnione, GUESS wysyła Klientowi wiadomość pocztą elektroniczną potwierdzając przyjęcie zwrotu i wysyłając do banku lub Paypal, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu, potwierdzenie do przystąpienia do zwrotu kosztów. Czas oddania należnej kwoty zależy od banku Klienta lub od PayPal i nie jest on w żaden sposób kontrolowany przez GUESS. Zwrot należnych kosztów zostanie dokonany wyłącznie na rzecz Klienta, który dokonał płatności.

W przypadku, gdy nie zostaną spełnione powyższe warunki, Klient nie będzie miał prawa do zwrotu kwoty zapłaconej GUESS; jednak Klient będzie miał prawo, na własny koszt i ryzyko, do ponownego poproszenia o wysłanie mu artykułu, pamiętając,że jeśli Klient nie zażąda odesłania artykułu, GUESS będzie miała prawo do zatrzymania go wraz z kwotą otrzymaną w wyniku transakcji.

9. Za wyjątkiem przypadków określonych w poniższym punkcie 10, Klient ma prawo do gwarancji obejmującej wady zakupionych artykułów na www.guess.eu przez 2 (dwa) lat od daty dostawy, pod warunkiem, że wada zostanie zgłoszona GUESS w terminie 2 (dwóch ) miesięcy od momentu jej rozpoznania. Wszelkie wnioski otrzymane po tym terminie nie będą mogły być wzięte pod uwagę.

Więcej informacj na temat procedury zwrotu znajdziecie w dziale wymiany i zwroty na strony internetowej.

Po otrzymaniu wadliwego artykułu i ustaleniu, że artykuł nie spełnia standardów jakości, GUESS wysyła do Klienta wiadomość pocztą elektroniczną, w której potwierdza przyjęcie uznania wadliwego artykułu, wysyłając również do banku lub do Paypal, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu, potwierdzenie zwrotu kosztów. Czas oddania należnej kwoty zależy od banku Klienta lub od PayPal i nie jest on w żaden sposób kontrolowany przez GUESS. Zwrot należnych kosztów zostanie dokonany wyłącznie na rzecz Klienta, który dokonał płatności.

10. INFORMACJE I MATERIAŁY ZAWARTE NA TEJ STRONIE SĄ „AS IS", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH. www.guess.eu NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJE HANDLOWE LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, W ZAKRESIE W JAKIM JEST TO DOZWOLONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

11. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Z&W zostanie uznane za nieważne, podlega unieważnieniu, jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, to nie spowoduje to całkowitej nieskuteczności Z&W. Postanowienie/a nieskuteczne zostanie/ą wymienione na inną/e normę/y ważną/e, w której/ch uwzględni się owe zamiary i treści, w zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Niniejsze Z&W podlegają prawu szwajcarskiemu. Ewentualne spory mogące wyniknąć podlegać będą wyłącznej jurysdykcji właściwego Sądu miasta Lugano (Szwajcaria).

N.d.T.: “As is” è un termine legale intraducibile che viene utilizzato per escludere determinate garanzie implicite nella vendita di un prodotto.

Ogólne Warunki Sprzedaży

Zasady i ogólne warunki sprzedaży, poniżej opisane (zwane dalej „Z&W") mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży między Guess Europe SAGL, spółką zarejestrowaną i podlegającą prawom Konfederacji Szwajcarskiej, z główną siedzibą prowadzenia działalności w Strada Regina, 44 - 6934 Bioggio - Szwajcaria (dalej zwaną: "GUESS") IDI numer CHE113.255.366IVA, która zarządza tą stroną internetową i danymi Klienta, którego miejsce zamieszkania może znajdować się w jakimkolwiek kraju, w którym ta strona jest lub będzie aktywna (dalej zwanym "Klientem").

Klient powinien dokładnie przeczytać i zapoznać się z niniejszymi Z&W przed złożeniem zamówienia na tej stronie jako, że od momentu zamówienia zakupu artykułów dokonanego na tej stronie internetowej podlega ono wytycznym Z&W. Klient, akceptując Z&W, zgadza się i oświadcza, że jest konsumentem i że zakupuje artykuły GUESS wyłącznie do użytku osobistego, a nie w celu odsprzedaży w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej jakiegokolwiek rodzaju. W celu ochrony swoich uzasadnionych praw i interesów dotyczących znaków fabrycznych i związanych z konsolidacją GUESS, firma zachowuje prawo i swobodę w ramach zmniejszenia ilość artykułów GUESS możliwych do zakupienia na tej stronie internetowej.

 
Zasady i Warunki

1. Zamówienia złożone przez Klienta są wiążące z GUESS tylko po akceptacji ze strony GUESS i dodatkowym potwierdzeniu, które GUESS wyśle do Ciebie e-mailem. GUESS może według własnego uznania odmówić realizacji zamówienia lub zaakceptować w całości lub po części jakiekolwiek zmiany żądane przez Klienta, pod warunkiem, że niniejsze wnioski zostaną przesłane do GUESS przed wysłaniem wybranych artykułów.

2. Jeżeli jeden lub więcej artykułów w zamówieniu Klienta nie jest dostępny (nie tylko tymczasowo), GUESS nie ma obowiązku jego dostarczania; ewentualnie GUESS poinformuje Klienta o niedostępności zamówionego artykułu i zwróci ewentualną kwotę z tym związaną już otrzymaną w ramach zapłaty jako cenę omawianego artykułu.

3. Umowę sprzedaży pomiędzy GUESS, a Klientem uznaje się za sfinalizowaną potwierdzeniem pisemnym zamówienia, które powinno być wysłane do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej przez GUESS.

4. Ceny artykułów będą rozliczane w euro, za wyjątkiem zamówień wykonanych z Wielkiej Brytanii, które będą w funtach (GBP), ze Szwajcarii, które będą we frankach (CHF), z Polski w złotych (PLN) i z Rosji w rublach (RUB). GUESS dołoży wszelkich starań, aby ceny podane na stronie internetowej były zawsze prawidłowe i aktualne. Koszty wysyłki i doręczenia będą pobierana do klienta w momencie zamówienia artykułu, według obowiązujących stawek przewozowych podanych w odpowiednim dziale strony internetowej.

5. Dostawa zakupionych artykułów przez Klienta zostanie zrealizowana na wskazany adresu dostawy. Koszty wysyłki i czas dostawy mogą się różnić w zależności od kraju, z maksymalnym okresem dostawy trzydziestu (30) dni, w przypadku, gdy dostawa będzie opóźniona z przyczyn nie dotyczących GUESS, klient zostanie powiadomiony o nowym terminie dostawy.

6. Klient dokonuje płatności kartą kredytową w momencie zamówienia lub za pomocą innych sposobów opisanych w odpowiednim dziale strony internetowej.

7. GUESS ma prawo, według własnego uznania, do odmowy, zawieszenia lub anulowania dostawy lub wykonania jakiegokolwiek zobowiązania, które wynikają z umowy sprzedaży zawartej z Klientem w przypadku istotnych naruszeń obowiązków przez Klienta, a wynikających z poprzednich umów sprzedaży lub tych w toku zawieranych z GUESS.

8. Klient może zwrócić zakupione artykuły na www.guess.eu,bez naliczenia jakiejkolwiek kary, w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Klienta niniejszych artykułów. Koszty zwrotne będą ponoszone przez GUESS.
Więcej informacji na temat procesu zwrotu można uzyskać odwiedzając dział wymiany i zwroty na stronie internetowej.
Prawo do dokonania zwrotu przez Klienta będzie uważane za wykonane prawidłowo, jeśli zostaną spełnione następujące warunki, w tym:
• artykuły, które będą do zwrotu, nie mogą być używane, zużyte, wyprane i uszkodzone;
• etykieta produktu będzie nadal dołączona do artykułu z plombą zabezpieczającą;
• artykuły muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu (lub podobnym), z ewentualnymi akcesoriami lub instrukcjami użytkowania;

Akrykuły muszą być wysyłane do GUESS, przy XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza - ITALIA w formie jednej przesyłki za pośrednictwem kuriera w ciągu czternastu dni (14) kalendarzowych od otrzymania towaru przez Klienta. Po oddaniu towaru firmie GUESS, umowa sprzedaży zostanie uznane za anulowaną i wszystkie inne zobowiązania, prawa lub roszczenia również wygasają, z zastrzeżeniem jednak, że jeśli artykuły poddane zwrotowi do GUESS są uszkodzone, firmie GUESS pozostanie prawo do zatrzymania płatności artykułów już dokonanych przez Klienta, ponownie odsyłając mu oddane artykuły.

Po otrzymaniu zwrotu, GUESS sprawdza zgodność z powyższą procedurą i czy spełnienia wszystkie ustalone warunki. Jak tylko zostanie potwierdzone, że wymogi zostały spełnione, GUESS wysyła Klientowi wiadomość pocztą elektroniczną potwierdzając przyjęcie zwrotu i wysyłając do banku lub Paypal, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu, potwierdzenie do przystąpienia do zwrotu kosztów. Czas oddania należnej kwoty zależy od banku Klienta lub od PayPal i nie jest on w żaden sposób kontrolowany przez GUESS. Zwrot należnych kosztów zostanie dokonany wyłącznie na rzecz Klienta, który dokonał płatności.

W przypadku, gdy nie zostaną spełnione powyższe warunki, Klient nie będzie miał prawa do zwrotu kwoty zapłaconej GUESS; jednak Klient będzie miał prawo, na własny koszt i ryzyko, do ponownego poproszenia o wysłanie mu artykułu, pamiętając,że jeśli Klient nie zażąda odesłania artykułu, GUESS będzie miała prawo do zatrzymania go wraz z kwotą otrzymaną w wyniku transakcji.

9. Za wyjątkiem przypadków określonych w poniższym punkcie 10, Klient ma prawo do gwarancji obejmującej wady zakupionych artykułów na www.guess.eu przez 2 (dwa) lat od daty dostawy, pod warunkiem, że wada zostanie zgłoszona GUESS w terminie 2 (dwóch ) miesięcy od momentu jej rozpoznania. Wszelkie wnioski otrzymane po tym terminie nie będą mogły być wzięte pod uwagę.

Więcej informacj na temat procedury zwrotu znajdziecie w dziale wymiany i zwroty na strony internetowej.

Po otrzymaniu wadliwego artykułu i ustaleniu, że artykuł nie spełnia standardów jakości, GUESS wysyła do Klienta wiadomość pocztą elektroniczną, w której potwierdza przyjęcie uznania wadliwego artykułu, wysyłając również do banku lub do Paypal, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu, potwierdzenie zwrotu kosztów. Czas oddania należnej kwoty zależy od banku Klienta lub od PayPal i nie jest on w żaden sposób kontrolowany przez GUESS. Zwrot należnych kosztów zostanie dokonany wyłącznie na rzecz Klienta, który dokonał płatności.

10. INFORMACJE I MATERIAŁY ZAWARTE NA TEJ STRONIE SĄ „AS IS", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH. www.guess.eu NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJE HANDLOWE LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, W ZAKRESIE W JAKIM JEST TO DOZWOLONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

11. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Z&W zostanie uznane za nieważne, podlega unieważnieniu, jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, to nie spowoduje to całkowitej nieskuteczności Z&W. Postanowienie/a nieskuteczne zostanie/ą wymienione na inną/e normę/y ważną/e, w której/ch uwzględni się owe zamiary i treści, w zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Niniejsze Z&W podlegają prawu szwajcarskiemu. Ewentualne spory mogące wyniknąć podlegać będą wyłącznej jurysdykcji właściwego Sądu miasta Lugano (Szwajcaria).

N.d.T.: “As is” è un termine legale intraducibile che viene utilizzato per escludere determinate garanzie implicite nella vendita di un prodotto.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale(hereinafter“ T & C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina, 44– 6934 Bioggio– Switzerland( hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active( hereinafter, the“ Customer”).
The Customer should read these T & C carefully before placing any purchase order within this website, as these T & C shall apply to every order of items made through this website .By placing any purchase order Customer confirms that he/she has read the information about GUESS items available through this website, including the following information: information about major characteristics of GUESS items, address of seller,place of manufacture of the items, price and terms of purchase, delivery, warranty period, payment terms and other relevant information on the GUESS items.
Customer, by accepting these T & C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his / her personal use, and not for re - selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever.In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1.Any order placed by Customer is considered an offer and shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e - mail message.GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2.If any item that Customer has ordered is not available( not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non - availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4.The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency(except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency).GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated .Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5.Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address .Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30(thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.

6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.

8. Customer may return items purchased on www.guess.eu,without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item.
Return costs will be at GUESS charge. For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items together with the disposable seal;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;

Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.
If Customer does not have documents confirming purchase of the items, he/she can still rely on other pieces of evidence that confirm purchase of the items.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

Should the above mentioned conditions not be met and provided that Customer cannot prove the purchase of the item by any other pieces of evidence, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www .guess.eu for 2(two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2( two) months from relevant discovery .Any claim beyond this timeframe shall be ineffective . Subject to the conditions set forth below, Customer is entitled to one of the following options: To ask for and receive a refund for the amount paid for the defective items or To ask for substitution of the defective items for similar items of proper quality or To ask for decrease of the purchase price accordingly or To ask GUESS to correct the defects without additional charge or compensate Customer for correction of defects Customer shall have any other rights granted to consumers under the Law of the Russian Federation“ On protection of consumers’ rights”, dated 07.02.1992 No 2300 - 1 Before shipping any defective item back to GUESS, Customer has to write to our Customer Service in order to register the return request.

If Customer chooses refund, the following procedure shall apply: upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.
T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland).
T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale(hereinafter“ T & C”) shall apply to all sale contracts between GUESS? CIS, LLC, a company organized and existing under the laws of the Russian Federation, with its principal place of business at Russia, 109012, Moscow, M.Cherkassky per., 2, prem. XIV, room 13 (OGRN – 5157746054318, INN – 7729482411, KPP – 771001001) ( hereinafter, “GUESS) and any customer in the territory of Russia (hereinafter, the“ Customer”). 

 

The Customer should read these T & C carefully before placing any purchase order within this website, as these T & C shall apply to every order of items made through this website .By placing any purchase order Customer confirms that he/she has read the information about GUESS items available through this website, including the following information: information about major characteristics of GUESS items, address of seller,place of manufacture of the items, price and terms of purchase, delivery, warranty period, payment terms and other relevant information on the GUESS items. 


Customer, by accepting these T & C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his / her personal use, and not for re - selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

Terms & Conditions

1.Any order placed by Customer is considered an offer and shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e - mail message.GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items. 

2.If any item that Customer has ordered is not available( not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non - availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price. 

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS. 

4. GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated .Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website. 

5.Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address .Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30(thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery. 


6. Payment shall be made by Customer either at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website, or at the time of order delivery.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS. 

8. Customer may return items purchased on www.guess.eu,without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item. 
Return costs will be at GUESS charge. For return Customer shall either:

visit https://www.guess.eu/ru/account/orderhistory section, choose order, goods to be returned and reason for return or contact Customer Service by following https://www.guess.eu/en/CustomerCare/ContactUs/

Goods to be returned must be accompanied by the documents, proving the purchase thereof, application for return, bank details for money refund (if the order was previously paid by cash).
Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following: 
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged; 
• items’ identification tag must still be attached to the items ; 
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher; 
 

As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer. 
If Customer does not have documents confirming purchase of the items, he/she can still rely on other pieces of evidence that confirm purchase of the items.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, by the payment method chosen to place the order. In case of Cash Payment on Delivery, please contact Customer Service for further instructions

Should the above mentioned conditions not be met and provided that Customer cannot prove the purchase of the item by any other pieces of evidence, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction. 

9.Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www .guess.eu for 2(two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2( two) months from relevant discovery .Any claim beyond this timeframe shall be ineffective. Subject to the conditions set forth below, Customer is entitled to one of the following options: To ask for and receive a refund for the amount paid for the defective items or To ask for substitution of the defective items for similar items of proper quality or To ask for decrease of the purchase price accordingly or To ask GUESS to correct the defects without additional charge or compensate Customer for correction of defects Customer shall have any other rights granted to consumers under the Law of the Russian Federation“ On protection of consumers’ rights”, dated 07.02.1992 No 2300 - 1 Before shipping any defective item back to GUESS, Customer has to write to our Customer Service in order to register the return request. 

If Customer chooses refund, the following procedure shall apply: upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order. 

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW. 
T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold. 

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws. 

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland). 
T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

 

 

These General Terms and Conditions of Sale(hereinafter“ T & C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina, 44– 6934 Bioggio– Switzerland( hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active( hereinafter, the“ Customer”).

The Customer should read these T & C carefully before placing any purchase order within this website, as these T & C shall apply to every order of items made through this website .Customer, by accepting these T & C, acknowledges and declares that he / she is a consumer and purchases GUESS items only for his / her personal use, and not for re - selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever.In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.

6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.

8. Customer may return items purchased on www.guess.eu,without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item.
Return costs will be at GUESS charge. For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following: • returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items together with the disposable seal;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;

Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective.

For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland). however all disputes with Ukrainian Customers related to protection of consumers rights shall be resolved exclusively by the appropriate Ukrainian courts.

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Distant Sale Agreement

This Distant Sale Agreement (hereinafter “T&C” or the “Agreement”) shall apply to all distant sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation with its principal place of business at Strada Regina, 44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS” or the “Company”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates website and any customer resident in Turkey (hereinafter, the “Customer” or the “Consumer”).
The Company and the Customer in this Agreement will be separately referred to as the “Party” and collectively referred to as the “Parties”.

The purpose of this Agreement is to determine reciprocal rights and obligations of the Parties in accordance with the provisions of the Regulation on Distant Sale Agreement (the “Regulation”) and the Law No. 4077 Law on the Protection of Consumers (the “Consumers Law”) concerning the sale and delivery of Women and Men Denim, Apparel, Bags, Shoes, Accessories, Underwear, Jewelry, Sunglasses, Watches and Fragrances; Boy and Girl Denim, Apparel, Bags, Shoes, Accessories (the “Product(s)”) which are presented in GUESS’ website www.guess.eu for sale, upon the Customer’s request for purchase.

This Agreement enters into full force and effect if and when the Consumer clicks on “I hereby read understood and accepted the Distant Sale Agreement” button or other buttons expressing same legal statement with different wording.

The Customer agrees and accepts that he/she correctly inserted his/her personal details including name/surname, address, telephone, credit card number, etc.

The Customer, by accepting this Agreement, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all-time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item without charging the relevant price.

2. The Products’ prices shall always be invoiced in Euro currency. GUESS shall procure that prices indicated on this website are correct and updated Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the Product(s), according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

3. Delivery of the Products purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary due to the courier firm, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery. GUESS shall not be held liable if the Product has been delivered to a third party other than the Costumer and such party has refrained from accepting the Product. GUESS shall not be liable for the fault incurred by the courier company (delay, non-delivery etc.).

4. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

5. Withdrawal Right of the Customer: Customer may return items purchased on www.guess.eu, without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item. Any claim, other than claims concerning defective products, beyond this timeframe shall be ineffective. As a consequence of returning items to GUESS, the Agreement will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by the Customer.

Before shipping back any item to GUESS, Customer is invited to write an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to inform GUESS about return reason. Product(s) have to be delivered back to GUESS, c/o XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza - ITALY together with their original invoice in a single delivery through a courier or using recorded post.
In addition to terms and procedure mentioned above, Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;


Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS confirms that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item. After the return of the Product Price to the bank, the transfer to the Customer’s bank account is totally related to the banking process. In this respect, the Customer agrees and accepts that GUESS may not be held liable for the possible delays and that this transfer procedure will take approximately four (4) weeks.

Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

6. The information and materials contained in this site are provided “as is” and without warranties of any kind, either expressed or implied. www.guess.eu disclaims all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose to the fullest extent permissible under the applicable law.

7. Should one or more provisions of this Agreement be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the Agreement. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another (other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

8. This Agreement is subject to Turkish law. Consumer courts at the residence address of the Customer, or Civil Courts of First Instance if there is no consumer court in the city of residence of the Consumer, will have jurisdiction for disputes arising from and in connection with this Agreement.

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

 
PRELIMINARY INFORMATION FORM ACCORDING TO CONSUMER LEGISLATION

Unless expressly stated otherwise in this Preliminary Information Form, the descriptions written in bold typeface will have the meanings ascribed in Distant Sale Agreement.

1. SUBJECT MATTER OF INFORMATION FORM and INFORMATION OF SERVICE
Essential features of the services provided to the Customer are described below. Pressing on the “I hereby read, understood and accepted the Terms and Conditions (for Turkey "Distant Sale Agreement")” button or the similar button(s) shall mean that Customer accepts Terms and Conditions of this Agreement and this Agreement enters into force as of such acceptance. Details relevant to products features, number, unit price and total are provided at basket and checkout phase.

Delivery of the Product: Delivery Product pursuant to the Distant Sale Agreement executed by and between GUESS and the Customer will be delivered to the Customer being custom duties at Consumer charge. Order will be given to authorized contracted cargo officer by GUESS within two (2) working days after the receipt of the order at the latest. Delivery time of the Product is five-six (5-6) days standard delivery, two-four (2-4) days express delivery according to carrier, subject to one (1) day delay according to the region of the Customer. The said delivery time will not exceed legally prescribed thirty (30) days in no condition.

2. RIGHT OF WITHDRAWAL
Customer may withdraw from this Agreement by returning the purchased Product within 30 (thirty) days as of the delivery of the Product to the Customer itself or the person/company in the stated address (“Right of Withdrawal”). The Customer will notify GUESS via e-mail within the same period of time and return the Product. The Customer agrees and accepts that the Product will be subject to assessment by GUESS as set forth under Distant Sale Agreement.

The Product will not be used in any way to be subject to the Right of Withdrawal. The Product will be returned with the Product’s box, pack and the standard accessory if it exists in complete and free of damage.
After the return of the Product Price to the bank, the transfer to the Customer’s bank account is totally related to the banking process. In this respect, the Customer agrees and accepts that GUESS may not be held liable for the possible delays and that this transfer procedure will take approximately four (4) weeks.

3. VALIDITY
After Customer reads this Preliminary Information Form on site and accepts it, the Distant Sale Agreement will be executed. This Preliminary Information Form constitutes the integral part of the Distant Sale Agreement.

4. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION
The Customer’s applications related to complaints and objections can be made to Consumer Board and Consumer Courts that located in the residential area of Customer or in the place where goods and the services are purchased by the Customer.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina, 44 – 6934 Bioggio - Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.


6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.


8. Customer may return items purchased on www.guess.eu,without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Before shipping back any item to GUESS, Customer must send an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to get authorization to proceed with the item return.

In addition to terms and procedure mentioned above, Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
- returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
- items’ identification tag must still be attached to the items together with the disposable seal;
- items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;


Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer. 

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item, sending to relevant Credit Institute or Paypal Account, within and no later than seven (7) days from receipt of the goods, confirmation to proceed to refund. Timings related to refund on each customer account depend on relevant Credit Institute or Paypal account, only, and are in no way under GUESS control. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective.
Before shipping any defective item back to GUESS, Customer must send an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to get authorization to proceed with the item return.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item sending to relevant Credit Institute or Paypal Account, within and no later than seven (7) days from receipt of the goods, confirmation to proceed to refund for the price paid for the defective item. Timings related to refund visibility on each customer account depend on relevant Credit Institute or Paypal account, only, and are in no way under GUESS control. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland).

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Ogólne Warunki Sprzedaży

Zasady i ogólne warunki sprzedaży, poniżej opisane (zwane dalej „Z&W") mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży między Guess Europe SAGL, spółką zarejestrowaną i podlegającą prawom Konfederacji Szwajcarskiej, z główną siedzibą prowadzenia działalności w Strada Regina, 44 - 6934 Bioggio - Szwajcaria (dalej zwaną: "GUESS") IDI numer CHE113.255.366IVA, która zarządza tą stroną internetową i danymi Klienta, którego miejsce zamieszkania może znajdować się w jakimkolwiek kraju, w którym ta strona jest lub będzie aktywna (dalej zwanym "Klientem").

Klient powinien dokładnie przeczytać i zapoznać się z niniejszymi Z&W przed złożeniem zamówienia na tej stronie jako, że od momentu zamówienia zakupu artykułów dokonanego na tej stronie internetowej podlega ono wytycznym Z&W. Klient, akceptując Z&W, zgadza się i oświadcza, że jest konsumentem i że zakupuje artykuły GUESS wyłącznie do użytku osobistego, a nie w celu odsprzedaży w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej jakiegokolwiek rodzaju. W celu ochrony swoich uzasadnionych praw i interesów dotyczących znaków fabrycznych i związanych z konsolidacją GUESS, firma zachowuje prawo i swobodę w ramach zmniejszenia ilość artykułów GUESS możliwych do zakupienia na tej stronie internetowej.

 
Zasady i Warunki

1. Zamówienia złożone przez Klienta są wiążące z GUESS tylko po akceptacji ze strony GUESS i dodatkowym potwierdzeniu, które GUESS wyśle do Ciebie e-mailem. GUESS może według własnego uznania odmówić realizacji zamówienia lub zaakceptować w całości lub po części jakiekolwiek zmiany żądane przez Klienta, pod warunkiem, że niniejsze wnioski zostaną przesłane do GUESS przed wysłaniem wybranych artykułów.

2. Jeżeli jeden lub więcej artykułów w zamówieniu Klienta nie jest dostępny (nie tylko tymczasowo), GUESS nie ma obowiązku jego dostarczania; ewentualnie GUESS poinformuje Klienta o niedostępności zamówionego artykułu i zwróci ewentualną kwotę z tym związaną już otrzymaną w ramach zapłaty jako cenę omawianego artykułu.

3. Umowę sprzedaży pomiędzy GUESS, a Klientem uznaje się za sfinalizowaną potwierdzeniem pisemnym zamówienia, które powinno być wysłane do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej przez GUESS.

4. Ceny artykułów będą rozliczane w euro, za wyjątkiem zamówień wykonanych z Wielkiej Brytanii, które będą w funtach (GBP), ze Szwajcarii, które będą we frankach (CHF), z Polski w złotych (PLN) i z Rosji w rublach (RUB). GUESS dołoży wszelkich starań, aby ceny podane na stronie internetowej były zawsze prawidłowe i aktualne. Koszty wysyłki i doręczenia będą pobierana do klienta w momencie zamówienia artykułu, według obowiązujących stawek przewozowych podanych w odpowiednim dziale strony internetowej.

5. Dostawa zakupionych artykułów przez Klienta zostanie zrealizowana na wskazany adresu dostawy. Koszty wysyłki i czas dostawy mogą się różnić w zależności od kraju, z maksymalnym okresem dostawy trzydziestu (30) dni, w przypadku, gdy dostawa będzie opóźniona z przyczyn nie dotyczących GUESS, klient zostanie powiadomiony o nowym terminie dostawy.

6. Klient dokonuje płatności kartą kredytową w momencie zamówienia lub za pomocą innych sposobów opisanych w odpowiednim dziale strony internetowej.

7. GUESS ma prawo, według własnego uznania, do odmowy, zawieszenia lub anulowania dostawy lub wykonania jakiegokolwiek zobowiązania, które wynikają z umowy sprzedaży zawartej z Klientem w przypadku istotnych naruszeń obowiązków przez Klienta, a wynikających z poprzednich umów sprzedaży lub tych w toku zawieranych z GUESS.

8. Klient może zwrócić zakupione artykuły na www.guess.eu,bez naliczenia jakiejkolwiek kary, w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Klienta niniejszych artykułów. Koszty zwrotne będą ponoszone przez GUESS.
Więcej informacji na temat procesu zwrotu można uzyskać odwiedzając dział wymiany i zwroty na stronie internetowej.
Prawo do dokonania zwrotu przez Klienta będzie uważane za wykonane prawidłowo, jeśli zostaną spełnione następujące warunki, w tym:
• artykuły, które będą do zwrotu, nie mogą być używane, zużyte, wyprane i uszkodzone;
• etykieta produktu będzie nadal dołączona do artykułu z plombą zabezpieczającą;
• artykuły muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu (lub podobnym), z ewentualnymi akcesoriami lub instrukcjami użytkowania;

Akrykuły muszą być wysyłane do GUESS, przy XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza - ITALIA w formie jednej przesyłki za pośrednictwem kuriera w ciągu czternastu dni (14) kalendarzowych od otrzymania towaru przez Klienta. Po oddaniu towaru firmie GUESS, umowa sprzedaży zostanie uznane za anulowaną i wszystkie inne zobowiązania, prawa lub roszczenia również wygasają, z zastrzeżeniem jednak, że jeśli artykuły poddane zwrotowi do GUESS są uszkodzone, firmie GUESS pozostanie prawo do zatrzymania płatności artykułów już dokonanych przez Klienta, ponownie odsyłając mu oddane artykuły.

Po otrzymaniu zwrotu, GUESS sprawdza zgodność z powyższą procedurą i czy spełnienia wszystkie ustalone warunki. Jak tylko zostanie potwierdzone, że wymogi zostały spełnione, GUESS wysyła Klientowi wiadomość pocztą elektroniczną potwierdzając przyjęcie zwrotu i wysyłając do banku lub Paypal, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu, potwierdzenie do przystąpienia do zwrotu kosztów. Czas oddania należnej kwoty zależy od banku Klienta lub od PayPal i nie jest on w żaden sposób kontrolowany przez GUESS. Zwrot należnych kosztów zostanie dokonany wyłącznie na rzecz Klienta, który dokonał płatności.

W przypadku, gdy nie zostaną spełnione powyższe warunki, Klient nie będzie miał prawa do zwrotu kwoty zapłaconej GUESS; jednak Klient będzie miał prawo, na własny koszt i ryzyko, do ponownego poproszenia o wysłanie mu artykułu, pamiętając,że jeśli Klient nie zażąda odesłania artykułu, GUESS będzie miała prawo do zatrzymania go wraz z kwotą otrzymaną w wyniku transakcji.

9. Za wyjątkiem przypadków określonych w poniższym punkcie 10, Klient ma prawo do gwarancji obejmującej wady zakupionych artykułów na www.guess.eu przez 2 (dwa) lat od daty dostawy, pod warunkiem, że wada zostanie zgłoszona GUESS w terminie 2 (dwóch ) miesięcy od momentu jej rozpoznania. Wszelkie wnioski otrzymane po tym terminie nie będą mogły być wzięte pod uwagę.

Więcej informacj na temat procedury zwrotu znajdziecie w dziale wymiany i zwroty na strony internetowej.

Po otrzymaniu wadliwego artykułu i ustaleniu, że artykuł nie spełnia standardów jakości, GUESS wysyła do Klienta wiadomość pocztą elektroniczną, w której potwierdza przyjęcie uznania wadliwego artykułu, wysyłając również do banku lub do Paypal, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu, potwierdzenie zwrotu kosztów. Czas oddania należnej kwoty zależy od banku Klienta lub od PayPal i nie jest on w żaden sposób kontrolowany przez GUESS. Zwrot należnych kosztów zostanie dokonany wyłącznie na rzecz Klienta, który dokonał płatności.

10. INFORMACJE I MATERIAŁY ZAWARTE NA TEJ STRONIE SĄ „AS IS", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH. www.guess.eu NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJE HANDLOWE LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, W ZAKRESIE W JAKIM JEST TO DOZWOLONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

11. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Z&W zostanie uznane za nieważne, podlega unieważnieniu, jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, to nie spowoduje to całkowitej nieskuteczności Z&W. Postanowienie/a nieskuteczne zostanie/ą wymienione na inną/e normę/y ważną/e, w której/ch uwzględni się owe zamiary i treści, w zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between GUESS Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina,44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, in case stipulated in paragraph 2 herein, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.


6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.


8. Customer may return items purchased on www.guess.eu, without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Before shipping back any item to GUESS, Customer must send an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to get authorization to proceed with the item return.

In addition to terms and procedure mentioned above, Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
- returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
- items’ identification tag must still be attached to the items together with the disposable seal;
- items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;


Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer. 

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfilment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective. Subject to the conditions set forth below, Customer is entitled to ask for and receive a refund for the amount paid for the defective items.

Before shipping any defective item back to GUESS, Customer must send an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to get authorization to proceed with the defective item return.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland).

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina,44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.


6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.


8. Customer may return items purchased on www.guess.eu, without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Before shipping back any item to GUESS, Customer must send an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to get authorization to proceed with the item return.

In addition to terms and procedure mentioned above, Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
- returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
- items’ identification tag must still be attached to the items together with the disposable seal;
- items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;


Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer. 

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfilment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective. Subject to the conditions set forth below, Customer is entitled to ask for and receive a refund for the amount paid for the defective items.

Before shipping any defective item back to GUESS, Customer must send an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to get authorization to proceed with the defective item return.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland), unless the mandatory norms of local legislation do not prescribe a different forum and legislation.

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina,44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.


6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.


8. Customer may return items purchased on www.guess.eu, without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item.
Return costs will be at GUESS charge. For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items ;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;


Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective.

For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland).

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina,44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website. In the that case the destination country imposes duties, taxes, fees, and other charges on customs and / or tax arising out of or related to the import and customs clearance of the goods, such payments shall be borne by the Customer, so as shipping costs from customs to their own homes are paid by the Customer.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.

6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.

8. Customer may return items purchased on www.guess.eu, without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item.
Return costs will be at GUESS charge. For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;

Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item, sending to relevant Credit Institute or Paypal Account, within and no later than fourteen (14) days from receipt of the goods, confirmation to proceed to refund. Timings related to refund on each customer account depend on relevant Credit Institute or Paypal account, only, and are in no way under GUESS control. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective.

For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned defective item, sending to relevant Credit Institute or Paypal Account, within and no later than fourteen (14) days from receipt of the goods, confirmation to proceed to refund. Timings related to refund on each customer account depend on relevant Credit Institute or Paypal account, only, and are in no way under GUESS control. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland).

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina,44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.

6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.

8. Customer may return items purchased on www.guess.eu, without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item.
Return costs will be at GUESS charge. For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;

Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item, sending to relevant Credit Institute or Paypal Account, within and no later than fourteen (14) days from receipt of the goods, confirmation to proceed to refund. Timings related to refund on each customer account depend on relevant Credit Institute or Paypal account, only, and are in no way under GUESS control. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective.

For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned defective item, sending to relevant Credit Institute or Paypal Account, within and no later than fourteen (14) days from receipt of the goods, confirmation to proceed to refund. Timings related to refund on each customer account depend on relevant Credit Institute or Paypal account, only, and are in no way under GUESS control. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland). This provision does not affect your statutory rights provided by your domestic legislation on the applicable law and jurisdiction.

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.