ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene Verkoopsvoorwaarden

De volgende algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd “T&C”) zijn van toepassing op alle verkoopcontracten afgesloten tussen Guess Europe SAGL, vennootschap geregeld door de wetten van de Helvetische Confederatie, met hoofdvestiging in Strada Regina, 44 - 6934 Bioggio - Zwitserland (hierna genoemd “GUESS”) JDI number CHE113.255.366IVA, die de onderhavige website beheert en de klant waarvan de residentie zich kan bevinden in om het even welk land waarin deze website actief is of zal worden (hierna genoemd de “Klant”).

De Klant moet de onderhavige T&C aandachtig lezen vooraleer een bestelling te plaatsen op deze website, omdat de bestellingen van artikelen uitgevoerd op deze website onderhevig zijn aan de T&C. De Klant die de onderhavige T&C aanvaardt komt overeen en verklaart een gebruiker te zijn en artikelen van GUESS te kopen voor persoonlijk gebruik en niet om deze door te verkopen in het kader van een commerciële of zakelijke activiteit, van om het even welke aard. Teneinde de eigen rechten en belangen relatief aan de fabrieksmerken en geassocieerd met de geconsolideerde startwaarde van GUESS in stand te houden, behoudt deze laatste zich het recht voor om de hoeveelheid artikelen van GUESS dat aangekocht kan worden op deze website te verminderen.

 
Voorwaarden

1. De bestellingen uitgevoerd door de Klant zijn voor GUESS enkel bindend na aanvaarding vanwege GUESS en verdere bevestiging die GUESS naar de Klant stuurt via elektronische post. GUESS kan naar eigen goeddunken een bestelling weigeren of beslissen eventuele wijzigingen gevraagd door de Klant deels of volledig te aanvaarden, op voorwaarde dat GUESS op de hoogte wordt gebracht van deze aanvragen vooraleer de geselecteerde artikelen verzonden worden.

2. Indien een of meer artikelen aanwezig in de bestelling van de Klant niet beschikbaar zijn (niet enkel tijdelijk), zal GUESS geenszins verplicht zijn om te leveren; in dit geval communiceert GUESS aan de Klant dat het bestelde artikel niet beschikbaar is en wordt het eventuele reeds ontvangen bedrag ter betaling van het artikel in kwestie vergoed.

3. De verkoopsovereenkomst tussen GUESS en de Klant volbrengt zich met de schriftelijke bevestiging van de bestelling die door GUESS naar de Klant gestuurd moet worden via elektronische post.

4. De prijzen van de artikelen worden altijd gefactureerd in Euro, met de enige uitzondering van de bestellingen uitgevoerd vanuit het Verenigd Koninkrijk die in Pond zijn (GBP), vanuit Zwitserland die in Franken zijn (CHF), vanuit Polen die in Zloty zijn (PLN) en vanuit Rusland die in Roebels zijn (RUB). GUESS stelt alles in het werk om te garanderen dat de prijzen aangegeven in de website altijd correct en recent zijn. De kosten voor de verzending en levering zijn altijd ten laste van de Klant op het moment van de verzending van de bestelde artikelen, op basis van de verzendingstarieven aangegeven in het relatieve deel van de website.

5. De artikelen aangekocht door de Klant worden geleverd op het aangegeven leveringsadres, dat zich noodzakelijkerwijs moet bevinden in het land van verzending dat is geselecteerd op het moment van toegang tot deze website.. De verzendingskosten en de leveringstermijnen kunnen van land tot land verschillen, met een maximale periode van 30 (dertig) dagen: indien de levering vertraging oploopt omwille van oorzaken die buiten de redelijke controle van GUESS vallen, wordt de nieuwe leveringsdatum meegedeeld aan de Klant.

6. De Klant voert de betaling uit op het moment van de bestelling met kredietkaart of op de andere manieren aangegeven in het relatieve deel van de website.

7. GUESS heeft het recht om, naar eigen goeddunken de levering of de voldoening van een van de plichten voortvloeiend uit het verkoopcontract ondertekend met de Klant te weigeren, op te heffen of te annuleren, in geval van beduidend plichtsverzuim vanwege de Klant bij het voldoen aan de plichten voortvloeiend uit eerdere of lopende verkoopcontracten ondertekend met GUESS.

8. De Klant kan de aangekochte artikelen terugbezorgen aan www.guess.eu, zonder dat scanties aangerekend worden, binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag waarop de Klant het artikel in kwestie opgeleverd heeft. De kosten voor de retour zijn ten laste van GUESS. Voor meer informatie over de retourprocedure, bezoek het deel gewijd aan de retours en vergoedingen van de website.
De Klant kan pas aanspraak maken op zijn recht op retour indien voldaan is aan de volgende condities:
• de artikelen die geretourneerd worden mogen niet gebruikt, versleten, gewassen of beschadigd zijn;
• het etiket van het product moet nog vastgemaakt zijn aan het artikel, samen met de garantie;
• de artikelen moeten terugbezorgd worden in hun originele verpakking (of een andere die even sterk is), samen met de eventuele accessoires of handleidingen;
De artikelen moeten gestuurd worden naar GUESS, ter attentie van XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza - Italië met een enige verzending via koerier binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum waarop de Klant de artikelen opgeleverd heeft. Na de retour van de artikelen aan GUESS, wordt het verkoopcontract beschouwd als zijnde volledig geannuleerd en vervallen alle relatieve plichten, rechten of aanspraken, behalve wanneer de artikelen die terugbezorgd werden aan GUESS beschadigd zijn. In dat geval heeft GUESS het recht om de reeds door de Klant uitgevoerde betalingen in te houden en de geretourneerde producten terug te sturen. Wanneer de geretourneerde goederen ontvangen worden, controleert GUESS de conformiteit met de eerdergenoemde procedure en of alle condities nageleefd zijn. Zodra bevestigd kan worden dat aan alle voorziene condities voldaan is, stuurt GUESS naar de Klant een e-mailbericht waarin bevestigd wordt dat de retour aanvaard wordt, en wordt naar de kredietinstelling of Paypal binnen de 14 dagen na oplevering van de retour de bevestiging gestuurd om over te gaan tot de vergoeding. De termijnen voor de vergoeding van het verschuldigde bedrag zijn afhankelijk van de kredietinstelling van de klant of Paypal en in worden in geen geval gecontroleerd door GUESS. Het bedrag moet uitsluitend ten gunste van de Klant die de betaling uitgevoerd heeft vergoed worden.
Indien niet aan de eerdergenoemde condities voldaan is, heeft de Klant geen recht op de vergoeding van het bedrag betaald aan GUESS; de Klant heeft evenwel wel het recht om, op eigen risico en op eigen kosten, terugverzending van het artikel te vragen, maar als de Klant het artikel niet terugvraagt, heeft GUESS het recht het in te houden samen met het bedrag ontvangen in het kader van de transactie.

9. Behalve wat aangegeven is bij punt 10 en volgende, heeft de Klant recht op een garantie ter dekking van de gebreken van de artikelen aangekocht op de site www.guess.eu gedurende 2 (twee) jaar na de levering, op voorwaarde dat het gebrek gemeld wordt aan GUESS binnen 2 (twee) maanden vanaf het moment dat het vastgesteld wordt. Elke vraag die na deze periode ingediend wordt zal niet in aanmerking komen. Voor meer informatie over de retourprocedure, bezoek het deel gewijd aan de retours en vergoedingen van de website. Zodra het gebrekkige artikel ontvangen is en vastgesteld werd dat het niet voldoet aan de kwaliteitsstandaards, stuurt GUESS naar de Klant een e-mailbericht waarin bevestigd wordt dat het gebrekkige artikel aanvaard wordt, en wordt naar de kredietinstelling of Paypal binnen de 14 dagen na oplevering van de retour de bevestiging gestuurd om over te gaan tot de vergoeding. De termijnen voor de vergoeding van het verschuldigde bedrag zijn afhankelijk van de kredietinstelling van de klant of Paypal en in worden in geen geval gecontroleerd door GUESS. Het bedrag moet uitsluitend ten gunste van de Klant die de betaling uitgevoerd heeft vergoed worden.

10. DE INFORMATIE EN HET MATERIAAL BEVAT IN DEZE SITE ZIJN “AS IS” EN ZONDER ENIGE GARANTIE, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS IMPLICIET. www.guess.eu WIJST ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF RELATIEF AAN DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN WELBEPAALD GEBRUIKSDOEL, VOOR ZOVER DIT TOEGELATEN IS DOOR DE VAN KRACHT ZIJNDE WET.

11. Indien een of meer bepalingen van de onderhavige T&C nietig, annuleerbaar, onwettig of inefficiënt blijken, houdt dit niet in dat alle T&C inefficiënt zijn. Deze inefficiënte bepaling(en) wordt/worden vervangen door een andere geldige norm waarin rekening gehouden wordt met de intentie en inhouden ervan, met respect voor en in overeenstemming met de van kracht zijnde norm.

12. De onderhavige T&C worden geregeld door de Zwitserse wetgeving. Eventuele geschillen die ontstaan vallen onder de exclusieve rechtspraak van de Rechtbank van Lugano (Zwitserland). N.v.d.V.: “As is” is een rechtsterm die niet vertaald wordt en gebruikt wordt om bepaalde garanties uit te sluiten die impliciet zijn bij de verkoop van een product.

N.d.T.: “As is” è un termine legale intraducibile che viene utilizzato per escludere determinate garanzie implicite nella vendita di un prodotto.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

De volgende algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd “T&C”) zijn van toepassing op alle verkoopcontracten afgesloten tussen Guess Europe SAGL, vennootschap geregeld door de wetten van de Helvetische Confederatie, met hoofdvestiging in Strada Regina, 44 - 6934 Bioggio - Zwitserland (hierna genoemd “GUESS”) JDI number CHE113.255.366IVA, die de onderhavige website beheert en de klant waarvan de residentie zich kan bevinden in om het even welk land waarin deze website actief is of zal worden (hierna genoemd de “Klant”).

De Klant moet de onderhavige T&C aandachtig lezen vooraleer een bestelling te plaatsen op deze website, omdat de bestellingen van artikelen uitgevoerd op deze website onderhevig zijn aan de T&C. De Klant die de onderhavige T&C aanvaardt komt overeen en verklaart een gebruiker te zijn en artikelen van GUESS te kopen voor persoonlijk gebruik en niet om deze door te verkopen in het kader van een commerciële of zakelijke activiteit, van om het even welke aard. Teneinde de eigen rechten en belangen relatief aan de fabrieksmerken en geassocieerd met de geconsolideerde startwaarde van GUESS in stand te houden, behoudt deze laatste zich het recht voor om de hoeveelheid artikelen van GUESS dat aangekocht kan worden op deze website te verminderen.

 
Voorwaarden

1. De bestellingen uitgevoerd door de Klant zijn voor GUESS enkel bindend na aanvaarding vanwege GUESS en verdere bevestiging die GUESS naar de Klant stuurt via elektronische post. GUESS kan naar eigen goeddunken een bestelling weigeren of beslissen eventuele wijzigingen gevraagd door de Klant deels of volledig te aanvaarden, op voorwaarde dat GUESS op de hoogte wordt gebracht van deze aanvragen vooraleer de geselecteerde artikelen verzonden worden.

2. Indien een of meer artikelen aanwezig in de bestelling van de Klant niet beschikbaar zijn (niet enkel tijdelijk), zal GUESS geenszins verplicht zijn om te leveren; in dit geval communiceert GUESS aan de Klant dat het bestelde artikel niet beschikbaar is en wordt het eventuele reeds ontvangen bedrag ter betaling van het artikel in kwestie vergoed.

3. De verkoopsovereenkomst tussen GUESS en de Klant volbrengt zich met de schriftelijke bevestiging van de bestelling die door GUESS naar de Klant gestuurd moet worden via elektronische post.

4. De prijzen van de artikelen worden altijd gefactureerd in Euro, met de enige uitzondering van de bestellingen uitgevoerd vanuit het Verenigd Koninkrijk die in Pond zijn (GBP), vanuit Zwitserland die in Franken zijn (CHF), vanuit Polen die in Zloty zijn (PLN) en vanuit Rusland die in Roebels zijn (RUB). GUESS stelt alles in het werk om te garanderen dat de prijzen aangegeven in de website altijd correct en recent zijn. De kosten voor de verzending en levering zijn altijd ten laste van de Klant op het moment van de verzending van de bestelde artikelen, op basis van de verzendingstarieven aangegeven in het relatieve deel van de website.

5. De artikelen aangekocht door de Klant worden geleverd op het aangegeven leveringsadres. De verzendingskosten en de leveringstermijnen kunnen van land tot land verschillen, met een maximale periode van 30 (dertig) dagen: indien de levering vertraging oploopt omwille van oorzaken die buiten de redelijke controle van GUESS vallen, wordt de nieuwe leveringsdatum meegedeeld aan de Klant.

6. De Klant voert de betaling uit op het moment van de bestelling met kredietkaart of op de andere manieren aangegeven in het relatieve deel van de website.

7. GUESS heeft het recht om, naar eigen goeddunken de levering of de voldoening van een van de plichten voortvloeiend uit het verkoopcontract ondertekend met de Klant te weigeren, op te heffen of te annuleren, in geval van beduidend plichtsverzuim vanwege de Klant bij het voldoen aan de plichten voortvloeiend uit eerdere of lopende verkoopcontracten ondertekend met GUESS.

8. De Klant kan de aangekochte artikelen terugbezorgen aan www.guess.eu, zonder dat scanties aangerekend worden, binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag waarop de Klant het artikel in kwestie opgeleverd heeft. De kosten voor de retour zijn ten laste van GUESS. Voor meer informatie over de retourprocedure, bezoek het deel gewijd aan de retours en vergoedingen van de website.
De Klant kan pas aanspraak maken op zijn recht op retour indien voldaan is aan de volgende condities:
• de artikelen die geretourneerd worden mogen niet gebruikt, versleten, gewassen of beschadigd zijn;
• het etiket van het product moet nog vastgemaakt zijn aan het artikel, samen met de garantie;
• de artikelen moeten terugbezorgd worden in hun originele verpakking (of een andere die even sterk is), samen met de eventuele accessoires of handleidingen;
De artikelen moeten gestuurd worden naar GUESS, ter attentie van XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza - Italië met een enige verzending via koerier binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum waarop de Klant de artikelen opgeleverd heeft. Na de retour van de artikelen aan GUESS, wordt het verkoopcontract beschouwd als zijnde volledig geannuleerd en vervallen alle relatieve plichten, rechten of aanspraken, behalve wanneer de artikelen die terugbezorgd werden aan GUESS beschadigd zijn. In dat geval heeft GUESS het recht om de reeds door de Klant uitgevoerde betalingen in te houden en de geretourneerde producten terug te sturen. Wanneer de geretourneerde goederen ontvangen worden, controleert GUESS de conformiteit met de eerdergenoemde procedure en of alle condities nageleefd zijn. Zodra bevestigd kan worden dat aan alle voorziene condities voldaan is, stuurt GUESS naar de Klant een e-mailbericht waarin bevestigd wordt dat de retour aanvaard wordt, en wordt naar de kredietinstelling of Paypal binnen de 14 dagen na oplevering van de retour de bevestiging gestuurd om over te gaan tot de vergoeding. De termijnen voor de vergoeding van het verschuldigde bedrag zijn afhankelijk van de kredietinstelling van de klant of Paypal en in worden in geen geval gecontroleerd door GUESS. Het bedrag moet uitsluitend ten gunste van de Klant die de betaling uitgevoerd heeft vergoed worden.
Indien niet aan de eerdergenoemde condities voldaan is, heeft de Klant geen recht op de vergoeding van het bedrag betaald aan GUESS; de Klant heeft evenwel wel het recht om, op eigen risico en op eigen kosten, terugverzending van het artikel te vragen, maar als de Klant het artikel niet terugvraagt, heeft GUESS het recht het in te houden samen met het bedrag ontvangen in het kader van de transactie.

9. Behalve wat aangegeven is bij punt 10 en volgende, heeft de Klant recht op een garantie ter dekking van de gebreken van de artikelen aangekocht op de site www.guess.eu gedurende 2 (twee) jaar na de levering, op voorwaarde dat het gebrek gemeld wordt aan GUESS binnen 2 (twee) maanden vanaf het moment dat het vastgesteld wordt. Elke vraag die na deze periode ingediend wordt zal niet in aanmerking komen. Voor meer informatie over de retourprocedure, bezoek het deel gewijd aan de retours en vergoedingen van de website. Zodra het gebrekkige artikel ontvangen is en vastgesteld werd dat het niet voldoet aan de kwaliteitsstandaards, stuurt GUESS naar de Klant een e-mailbericht waarin bevestigd wordt dat het gebrekkige artikel aanvaard wordt, en wordt naar de kredietinstelling of Paypal binnen de 14 dagen na oplevering van de retour de bevestiging gestuurd om over te gaan tot de vergoeding. De termijnen voor de vergoeding van het verschuldigde bedrag zijn afhankelijk van de kredietinstelling van de klant of Paypal en in worden in geen geval gecontroleerd door GUESS. Het bedrag moet uitsluitend ten gunste van de Klant die de betaling uitgevoerd heeft vergoed worden.

10. DE INFORMATIE EN HET MATERIAAL BEVAT IN DEZE SITE ZIJN “AS IS” EN ZONDER ENIGE GARANTIE, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS IMPLICIET. www.guess.eu WIJST ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF RELATIEF AAN DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN WELBEPAALD GEBRUIKSDOEL, VOOR ZOVER DIT TOEGELATEN IS DOOR DE VAN KRACHT ZIJNDE WET.

11. Indien een of meer bepalingen van de onderhavige T&C nietig, annuleerbaar, onwettig of inefficiënt blijken, houdt dit niet in dat alle T&C inefficiënt zijn. Deze inefficiënte bepaling(en) wordt/worden vervangen door een andere geldige norm waarin rekening gehouden wordt met de intentie en inhouden ervan, met respect voor en in overeenstemming met de van kracht zijnde norm.

12. De onderhavige T&C worden geregeld door de Zwitserse wetgeving. Eventuele geschillen die ontstaan vallen onder de exclusieve rechtspraak van de Rechtbank van Lugano (Zwitserland). N.v.d.V.: “As is” is een rechtsterm die niet vertaald wordt en gebruikt wordt om bepaalde garanties uit te sluiten die impliciet zijn bij de verkoop van een product.

N.d.T.: “As is” è un termine legale intraducibile che viene utilizzato per escludere determinate garanzie implicite nella vendita di un prodotto.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina,44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in Switzerland (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provided said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in CHF currency. GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Time of delivery may vary with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.

6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.

8. Customer may return items purchased on www.guess.eu,without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item.
Return costs will be at GUESS charge. For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;

Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective.

For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.euDISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are governed by Swiss substantive law. Subject to mandatory legal provisions providing otherwise, each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland).

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

 
Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale(hereinafter“ T & C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina, 44– 6934 Bioggio– Switzerland( hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active( hereinafter, the“ Customer”).
The Customer should read these T & C carefully before placing any purchase order within this website, as these T & C shall apply to every order of items made through this website .By placing any purchase order Customer confirms that he/she has read the information about GUESS items available through this website, including the following information: information about major characteristics of GUESS items, address of seller,place of manufacture of the items, price and terms of purchase, delivery, warranty period, payment terms and other relevant information on the GUESS items.
Customer, by accepting these T & C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his / her personal use, and not for re - selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1.Any order placed by Customer is considered an offer and shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e - mail message.GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2.If any item that Customer has ordered is not available( not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non - availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4.The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency(except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency).GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated .Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5.Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address .Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30(thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.


6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.

8. Customer may return items purchased on www.guess.eu,without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item.
Return costs will be at GUESS charge. For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items ;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;


Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.
If Customer does not have documents confirming purchase of the items, he/she can still rely on other pieces of evidence that confirm purchase of the items.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

Should the above mentioned conditions not be met and provided that Customer cannot prove the purchase of the item by any other pieces of evidence, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9.Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www .guess.eu for 2(two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2( two) months from relevant discovery .Any claim beyond this timeframe shall be ineffective. Subject to the conditions set forth below, Customer is entitled to one of the following options: To ask for and receive a refund for the amount paid for the defective items or To ask for substitution of the defective items for similar items of proper quality or To ask for decrease of the purchase price accordingly or To ask GUESS to correct the defects without additional charge or compensate Customer for correction of defects Customer shall have any other rights granted to consumers under the Law of the Russian Federation“ On protection of consumers’ rights”, dated 07.02.1992 No 2300 - 1 Before shipping any defective item back to GUESS, Customer has to write to our Customer Service in order to register the return request.

If Customer chooses refund, the following procedure shall apply: upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.
T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland).
T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale(hereinafter“ T & C”) shall apply to all sale contracts between GUESS? CIS, LLC, a company organized and existing under the laws of the Russian Federation, with its principal place of business at Russia, 109012, Moscow, M.Cherkassky per., 2, prem. XIV, room 13 (OGRN – 5157746054318, INN – 7729482411, KPP – 771001001) ( hereinafter, “GUESS) and any customer in the territory of Russia (hereinafter, the“ Customer”). 

 

The Customer should read these T & C carefully before placing any purchase order within this website, as these T & C shall apply to every order of items made through this website .By placing any purchase order Customer confirms that he/she has read the information about GUESS items available through this website, including the following information: information about major characteristics of GUESS items, address of seller,place of manufacture of the items, price and terms of purchase, delivery, warranty period, payment terms and other relevant information on the GUESS items. 


Customer, by accepting these T & C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his / her personal use, and not for re - selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

Terms & Conditions

1.Any order placed by Customer is considered an offer and shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e - mail message.GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items. 

2.If any item that Customer has ordered is not available( not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non - availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price. 

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS. 

4. GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated .Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website. 

5.Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address .Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30(thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery. 


6. Payment shall be made by Customer either at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website, or at the time of order delivery.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS. 

8. Customer may return items purchased on www.guess.eu,without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item. 
Return costs will be at GUESS charge. For return Customer shall either:

visit https://www.guess.eu/ru/account/orderhistory section, choose order, goods to be returned and reason for return or contact Customer Service by following https://www.guess.eu/en/CustomerCare/ContactUs/

Goods to be returned must be accompanied by the documents, proving the purchase thereof, application for return, bank details for money refund (if the order was previously paid by cash).
Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following: 
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged; 
• items’ identification tag must still be attached to the items ; 
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher; 
 

As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer. 
If Customer does not have documents confirming purchase of the items, he/she can still rely on other pieces of evidence that confirm purchase of the items.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, by the payment method chosen to place the order. In case of Cash Payment on Delivery, please contact Customer Service for further instructions

Should the above mentioned conditions not be met and provided that Customer cannot prove the purchase of the item by any other pieces of evidence, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction. 

9.Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www .guess.eu for 2(two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2( two) months from relevant discovery .Any claim beyond this timeframe shall be ineffective. Subject to the conditions set forth below, Customer is entitled to one of the following options: To ask for and receive a refund for the amount paid for the defective items or To ask for substitution of the defective items for similar items of proper quality or To ask for decrease of the purchase price accordingly or To ask GUESS to correct the defects without additional charge or compensate Customer for correction of defects Customer shall have any other rights granted to consumers under the Law of the Russian Federation“ On protection of consumers’ rights”, dated 07.02.1992 No 2300 - 1 Before shipping any defective item back to GUESS, Customer has to write to our Customer Service in order to register the return request. 

If Customer chooses refund, the following procedure shall apply: upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order. 

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW. 
T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold. 

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws. 

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland). 
T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

 

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale(hereinafter“ T & C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina, 44– 6934 Bioggio– Switzerland( hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active( hereinafter, the“ Customer”).

The Customer should read these T & C carefully before placing any purchase order within this website, as these T & C shall apply to every order of items made through this website .Customer, by accepting these T & C, acknowledges and declares that he / she is a consumer and purchases GUESS items only for his / her personal use, and not for re - selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever.In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.

6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.

8. Customer may return items purchased on www.guess.eu,without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item.
Return costs will be at GUESS charge. For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following: • returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items together with the disposable seal;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;

Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective.

For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland). however all disputes with Ukrainian Customers related to protection of consumers rights shall be resolved exclusively by the appropriate Ukrainian courts.

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Distant Sale Agreement

This Distant Sale Agreement (hereinafter “T&C” or the “Agreement”) shall apply to all distant sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation with its principal place of business at Strada Regina, 44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS” or the “Company”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates website and any customer resident in Turkey (hereinafter, the “Customer” or the “Consumer”).
The Company and the Customer in this Agreement will be separately referred to as the “Party” and collectively referred to as the “Parties”.

The purpose of this Agreement is to determine reciprocal rights and obligations of the Parties in accordance with the provisions of the Regulation on Distant Sale Agreement (the “Regulation”) and the Law No. 4077 Law on the Protection of Consumers (the “Consumers Law”) concerning the sale and delivery of Women and Men Denim, Apparel, Bags, Shoes, Accessories, Underwear, Jewelry, Sunglasses, Watches and Fragrances; Boy and Girl Denim, Apparel, Bags, Shoes, Accessories (the “Product(s)”) which are presented in GUESS’ website www.guess.eu for sale, upon the Customer’s request for purchase.

This Agreement enters into full force and effect if and when the Consumer clicks on “I hereby read understood and accepted the Distant Sale Agreement” button or other buttons expressing same legal statement with different wording.

The Customer agrees and accepts that he/she correctly inserted his/her personal details including name/surname, address, telephone, credit card number, etc.

The Customer, by accepting this Agreement, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all-time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item without charging the relevant price.

2. The Products’ prices shall always be invoiced in Euro currency. GUESS shall procure that prices indicated on this website are correct and updated Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the Product(s), according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

3. Delivery of the Products purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary due to the courier firm, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery. GUESS shall not be held liable if the Product has been delivered to a third party other than the Costumer and such party has refrained from accepting the Product. GUESS shall not be liable for the fault incurred by the courier company (delay, non-delivery etc.).

4. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

5. Withdrawal Right of the Customer: Customer may return items purchased on www.guess.eu, without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item. Any claim, other than claims concerning defective products, beyond this timeframe shall be ineffective. As a consequence of returning items to GUESS, the Agreement will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by the Customer.

Before shipping back any item to GUESS, Customer is invited to write an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to inform GUESS about return reason. Product(s) have to be delivered back to GUESS, c/o XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza - ITALY together with their original invoice in a single delivery through a courier or using recorded post.
In addition to terms and procedure mentioned above, Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;


Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS confirms that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item. After the return of the Product Price to the bank, the transfer to the Customer’s bank account is totally related to the banking process. In this respect, the Customer agrees and accepts that GUESS may not be held liable for the possible delays and that this transfer procedure will take approximately four (4) weeks.

Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

6. The information and materials contained in this site are provided “as is” and without warranties of any kind, either expressed or implied. www.guess.eu disclaims all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose to the fullest extent permissible under the applicable law.

7. Should one or more provisions of this Agreement be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the Agreement. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another (other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

8. This Agreement is subject to Turkish law. Consumer courts at the residence address of the Customer, or Civil Courts of First Instance if there is no consumer court in the city of residence of the Consumer, will have jurisdiction for disputes arising from and in connection with this Agreement.

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

 
PRELIMINARY INFORMATION FORM ACCORDING TO CONSUMER LEGISLATION

Unless expressly stated otherwise in this Preliminary Information Form, the descriptions written in bold typeface will have the meanings ascribed in Distant Sale Agreement.

1. SUBJECT MATTER OF INFORMATION FORM and INFORMATION OF SERVICE
Essential features of the services provided to the Customer are described below. Pressing on the “I hereby read, understood and accepted the Terms and Conditions (for Turkey "Distant Sale Agreement")” button or the similar button(s) shall mean that Customer accepts Terms and Conditions of this Agreement and this Agreement enters into force as of such acceptance. Details relevant to products features, number, unit price and total are provided at basket and checkout phase.

Delivery of the Product: Delivery Product pursuant to the Distant Sale Agreement executed by and between GUESS and the Customer will be delivered to the Customer being custom duties at Consumer charge. Order will be given to authorized contracted cargo officer by GUESS within two (2) working days after the receipt of the order at the latest. Delivery time of the Product is five-six (5-6) days standard delivery, two-four (2-4) days express delivery according to carrier, subject to one (1) day delay according to the region of the Customer. The said delivery time will not exceed legally prescribed thirty (30) days in no condition.

2. RIGHT OF WITHDRAWAL
Customer may withdraw from this Agreement by returning the purchased Product within 30 (thirty) days as of the delivery of the Product to the Customer itself or the person/company in the stated address (“Right of Withdrawal”). The Customer will notify GUESS via e-mail within the same period of time and return the Product. The Customer agrees and accepts that the Product will be subject to assessment by GUESS as set forth under Distant Sale Agreement.

The Product will not be used in any way to be subject to the Right of Withdrawal. The Product will be returned with the Product’s box, pack and the standard accessory if it exists in complete and free of damage.
After the return of the Product Price to the bank, the transfer to the Customer’s bank account is totally related to the banking process. In this respect, the Customer agrees and accepts that GUESS may not be held liable for the possible delays and that this transfer procedure will take approximately four (4) weeks.

3. VALIDITY
After Customer reads this Preliminary Information Form on site and accepts it, the Distant Sale Agreement will be executed. This Preliminary Information Form constitutes the integral part of the Distant Sale Agreement.

4. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION
The Customer’s applications related to complaints and objections can be made to Consumer Board and Consumer Courts that located in the residential area of Customer or in the place where goods and the services are purchased by the Customer.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina, 44 – 6934 Bioggio - Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.


6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.


8. Customer may return items purchased on www.guess.eu,without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Before shipping back any item to GUESS, Customer must send an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to get authorization to proceed with the item return.

In addition to terms and procedure mentioned above, Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
- returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
- items’ identification tag must still be attached to the items together with the disposable seal;
- items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;

Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer. 

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item, sending to relevant Credit Institute or Paypal Account, within and no later than seven (7) days from receipt of the goods, confirmation to proceed to refund. Timings related to refund on each customer account depend on relevant Credit Institute or Paypal account, only, and are in no way under GUESS control. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective.
Before shipping any defective item back to GUESS, Customer must send an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to get authorization to proceed with the item return.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item sending to relevant Credit Institute or Paypal Account, within and no later than seven (7) days from receipt of the goods, confirmation to proceed to refund for the price paid for the defective item. Timings related to refund visibility on each customer account depend on relevant Credit Institute or Paypal account, only, and are in no way under GUESS control. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland).

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina,44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.

6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.

8. Customer may return items purchased on www.guess.eu, without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item.
Return costs will be at GUESS charge. For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;

Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective.

For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland).

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between GUESS Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina,44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, in case stipulated in paragraph 2 herein, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.


6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.


8. Customer may return items purchased on www.guess.eu, without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Before shipping back any item to GUESS, Customer must send an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to get authorization to proceed with the item return.

In addition to terms and procedure mentioned above, Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
- returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
- items’ identification tag must still be attached to the items together with the disposable seal;
- items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;

Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer. 

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfilment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective. Subject to the conditions set forth below, Customer is entitled to ask for and receive a refund for the amount paid for the defective items.

Before shipping any defective item back to GUESS, Customer must send an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to get authorization to proceed with the defective item return.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland).

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina,44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.


6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.


8. Customer may return items purchased on www.guess.eu, without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Before shipping back any item to GUESS, Customer must send an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to get authorization to proceed with the item return.

In addition to terms and procedure mentioned above, Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
- returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
- items’ identification tag must still be attached to the items together with the disposable seal;
- items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;

Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer. 

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfilment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective. Subject to the conditions set forth below, Customer is entitled to ask for and receive a refund for the amount paid for the defective items.

Before shipping any defective item back to GUESS, Customer must send an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu in order to get authorization to proceed with the defective item return.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland), unless the mandatory norms of local legislation do not prescribe a different forum and legislation.

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina,44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.


6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.


8. Customer may return items purchased on www.guess.eu, without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item.
Return costs will be at GUESS charge. For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items ;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;


Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective.

For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland).

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina,44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated. Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website. In the that case the destination country imposes duties, taxes, fees, and other charges on customs and / or tax arising out of or related to the import and customs clearance of the goods, such payments shall be borne by the Customer, so as shipping costs from customs to their own homes are paid by the Customer.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.

6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.

8. Customer may return items purchased on www.guess.eu, without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item.
Return costs will be at GUESS charge. For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;

Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item, sending to relevant Credit Institute or Paypal Account, within and no later than fourteen (14) days from receipt of the goods, confirmation to proceed to refund. Timings related to refund on each customer account depend on relevant Credit Institute or Paypal account, only, and are in no way under GUESS control. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective.

For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned defective item, sending to relevant Credit Institute or Paypal Account, within and no later than fourteen (14) days from receipt of the goods, confirmation to proceed to refund. Timings related to refund on each customer account depend on relevant Credit Institute or Paypal account, only, and are in no way under GUESS control. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland).

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter “T&C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina,44 – 6934 Bioggio – Switzerland (hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active (hereinafter, the “Customer”).

The Customer should read these T&C carefully before placing any purchase order within this website, as these T&C shall apply to every order of items made through this website. Customer, by accepting these T&C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his/her personal use, and not for re-selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever. In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.

 
Terms & Conditions

1. Any order placed by Customer shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e-mail message. GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2. If any item that Customer has ordered is not available (not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non-availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4. The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency (except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency). Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5. Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address. Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30 (thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.

6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.

8. Customer may return items purchased on www.guess.eu, without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item.
Return costs will be at GUESS charge. For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;

Items have to be sent back to GUESS, XPO Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item, sending to relevant Credit Institute or Paypal Account, within and no later than fourteen (14) days from receipt of the goods, confirmation to proceed to refund. Timings related to refund on each customer account depend on relevant Credit Institute or Paypal account, only, and are in no way under GUESS control. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

Should the above mentioned conditions not be met, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www.guess.eu for 2 (two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2 (two) months from relevant discovery. Any claim beyond this timeframe shall be ineffective.

For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned defective item, sending to relevant Credit Institute or Paypal Account, within and no later than fourteen (14) days from receipt of the goods, confirmation to proceed to refund. Timings related to refund on each customer account depend on relevant Credit Institute or Paypal account, only, and are in no way under GUESS control. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are subject to Swiss legislation. Each and any dispute deriving therefrom shall be deferred to the exclusive jurisdiction of the competent Court of the city of Lugano (Switzerland). This provision does not affect your statutory rights provided by your domestic legislation on the applicable law and jurisdiction.

T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.